Paid Advertisement

Gossip Photo Gallery

Nudutu Lokaya

Wmq,S fm!oa.,sl wdh;khl /lshdj l< hqj;shla' úYaj úoHd,hg hdug iqÿiqlï ;snqK;a Wmq,Sg Wiia wOHdmkh wu;l lrkak isoaO jqfKa mjq‍f,a kx.s,d u,a,s,df.a;a nr lrg .kakg isÿjqKq ksihs'mjq‍f,a ;snqKq oeä wd¾:sl m%Yak yskaou Wmq,s /lshdjg wu;rj f.dvla uykais fj,d w;sld, fiajfha;a fhÿKd' Wmq,sf. jhfia fjk;a hqj;shkag jf.a we÷ï me<÷ï we;=¿ wksl=;a ndysr foaj,a fjkqfjka jeh lrkak uqo,a ;snqfK kE' Wmq,sg ud,sx.j yuqjqfKa fï w;r;=r§hs' Ôú;fha lsisu ojil fmïj;l= weiqre lr fkd;snqKq Wmq,sg ud,sx.g ióm fjkak leue;a;la we;s jqK;a kx.s,d fofokdf.a;a u,a,s,d fofokdf.a;a nr iEfyk muKlg ;ukag oeÍug isÿj ;sfnk ksid fjk;a fohla .ek wjOdkh fhduq lrkak Wmq,s leu;s jqfKa kE'


kuq;a wka;sfï udi .Kklg miafia Wmq,sg fkdoekqj;aju jf.a ;u yeÛSïj,g wjk; fjkak isÿjqKd' kuq;a ta tl ‍fmdfrdkaÿjla msg' ta ;uhs kx.s,d u,a,s,df.a wOHdmk lghq;= wjika fjk;=re újdy fjkafk keye lshk tl' ta woyig ud,sx.f.a;a mQ¾K tlÛ;ajh ,enqKd'ud,sx. jHdmdßlfhla' jir .Kkla msgrgl Ôj;a jqKq ud,sx. f,dl= Okhla Wmhdf.k ta uqo,aj,ska ;uhs jHdmdrhla wdrïN lr ;s

තායිලන්ත පාසල් සිසුන් සඳහා සකස් කරන ලද ගණිතය පොතක කවරයට යොදා තිබූ කාන්තා රුව කාමුක චිත්‍රපට නිළියකගේ රුවක් බවට තොරතුරු අනාවරණය වීමෙන් අනතුරුව තායිලන්තය තුළ ආන්දෝලනාත්මක තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබෙනවා. නමුත් එයට කඩිනමින් මැදිහත්වුන බලධාරීන් විසින් එම පොත වෙළඳෙපාළෙන් ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවටයි වාර්තාවන්නේ.
මෙම පොතෙහි කවරයේ අඩංගු වන්නේ ගුරුවරියකගේ රුවක් වුවත් එය ජපන් ජාතික කාමුක චිත්‍රපට නිළියක වන ‘මානා අඹකි’ යන කාන්තාවගේ බවයි අනාවරණය වුනේ. වාර්තා වන අන්දමට එම ඡායාරූපය කාමුක චිත්‍රපයටකට අදාළව ගත් ඡායාරූපයක් වන අතර එය එම චිත්‍රපටයෙහි ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහාම සකස් කර

තම බිරිදව ගැට ගසා දමා වයස අවුරුදු 14 ක් වන ඇයගේ නැගණියව දුෂණය කළ බව කියන සැකකරුවෙකුව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව ආණමඩුව පොලීසිය කියයි.

ආණමඩුව - පෙරමාකුත්තුව පදිංචිකරුවෙකු වන මොහු 28 හැවිරිදි වියේ පසුවන දෙදරු පියෙකි.

;ukaj .eg .id oud ;u ke.Kshj ielldr ieñhd úiska n,y;aldrfhka ÿIKh l< nj iellref.a ìßo wdKuvqj fmd,Sishg meñKs,s lrñka mjid we;s w;r ta wkqj iellrej fmd,Sish úiska w;awvx.=jg f.k we;'

ඒ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයයි මායි අතරෙ එහෙම සම්බන්ධයක් නැහැ - අමිලා නදීශානි

iqmsß ;re udjf;ka ìysjQ .dhsldjl jk wñ,d k§Ydks ks<shla yeáhg;a oel.kak ,enqKd' m%ix. fõÈldjg ke;sju neß wñ,d oeka ‍f,aÅldjla lsh,;a wdrxÑhs' ta jf.au miq.sh ld,fha wehf.a ku yd ysgmq iqmsß l%slÜ l%Svlhl= ms<sn|j;a rdjhla me;sreKd' th lgl;djlao lsh,d úuikak fujr ßúirishg wehj tl;= lr.;a;d'

wñ,d oeka ‍f,aÅldjla lshkafka we;a;o@
,iaik wdor”h l;djla ,sõjd' ta l;dj kjl;djla úÈyg t<solajkak f,dl= n,d‍fmdfrd;a;=jla ;sfhkjd' ;ju kula od,d keye' l;dj kï ndOl f.dvla ueoafoa ,sh,d bjr l<d' wvq jhiska újdy jqK ;reKshlf.a brKu ta l;dfjka lshefjkjd' <`.Û§u ojil ‍fmd; uqo%Kh lrkjd'

ix.S; Ôú;fha wÆ;a f;dr;=re fudkjdo@
ug wdorh lrk kqjr risldúhla isxÿjla ,sh,d ÿkakd' l,d jej;a uf.a yඬk ys; jf.a lsh,d' ta .S;h ix.S;j;a lf<a iqf¾Ia ud,sheoao' ta .S;h yereKq fldg ;j;a .S; ks¾udKh lrkak n,d‍fmdfrd;a;= fjkjd' ta jf.au úfoaY ixpdrj,g werhqï ,efnkjd' tajg;a iyNd.s fjkjd'

uu wjxlhs wdvïnrhs ke;sjqK foag ÿla‌ fjkafka keye'''
- ksÆla‍Is wukaod

ksrEmsldjla‌ úÈyg furg muKla‌ fkdj cd;Hka;rh mjd ch.;a ksÆla‍Is wukaod ld,hlg mia‌fia óú; iu. mqxÑ l;dnyl ksr; jqKd' ksÆla‍Is wmg mejiQ oE fuf,i igyka l<d'

- fudkjo fï ojia‌j, fjkafka ksÆla‍Is @

meIka fIda ;uhs' ta jev lrf.k fjkod jf.a bkakjd'

- oeka r`.mEu tmdfj,do@

tmdfj,d keye' ksrEmKfh;a fhfok ksid fg,skdgHh r`.mEug ld,h fjkalr.kak wudrehs' uu leue;s fyd| jevla‌ ,enqfKd;a Ndr.kakjd' t;lx uu ta .ek jeämqr ys;kafka keye'

Paid Advertisements

Bollywood Actress

Visit Counter