Paid Advertisement

Gossip Photo Gallery

Nudutu Lokaya

.

.


ඉතාලියේදී ලාංකික තරුණයෙක් හදිසියේ මිය ගිහින් 

urKhg fya;=j tkak;a úIùulaÆ b;d,sfha fjfrdakd k.rfha ;u uõmshka iu`. mÈxÑ ù isá mdi,a isiqfjl= isysika fkdue;sj weo jeà yÈisfha ñh f.dia we;s nj Tyqf.a {d;Ska i|yka lrhs' ñh f.dia we;af;a fjkakmamqj" ÆKqú, - nKaäßmamqj mÈxÑlrefjl= jk j¾Kl=,iQßh iú÷ ;=,laIK m%kdkaÿ ^wjq-19& kïjQ ;reKfhls'

ñh f.dia we;s mdi,a isiqjd b;d,sfha fjfrdakd k.rfha mdi,l bf.Kqu ,nñka isg we;' miq.sh 06 jeksod w¿hu mdi,a hdug iqodkï fjñka isák úg orejd yÈisfhau isysika fkdue;sj weo jegqKq nj;a" 

අම්මාගෙ ආදරේ තියෙන නිසා 
වෙන ආදරේක අවශ්‍යතාව දැනෙන්නෙ නැහැ

fudkjo wkQIf.a wÆ;au f;dr;=re@
 

 zzisxy upx pd,sZZ Ñ;%mgfha IQáx bjrfj,d f.or wdfõ ojia fol ;=klg l,ska' ;ju wÆ;a lghq;a;lg odhl jqfKa kï keye'

zzisxy upx pd,sZZ Ñ;%mgfha;a wkQId fmïj;sh úÈhg r`.kjd' ta w;ru kgkjd''''''

^yskeyS& Tõ' ug ;ju;a ,efnkafka jdKsc iskudfõ fmïj;shf.a pß;huhs' ta jf.au ta ks¾udKj, wju jYfhka uf. k¾;k tlla fyda we;=<;a lrkjduhs'

plane  www.nethfm.com 04නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ භාණ්ඩ ගබඩාවක සඟවා තිබූ සැහැල්ලූ ගුවන් යානයක් අද පස්වරුවේ සොයා ගන්නා ලදී. පුද්ගලයක් දෙදෙනෙකු විසින් එම ගුවන් යානය ඉවත් කරගැනීමට යන බවට ලැබුණු ඔත්තුවකට අනුව පොලීසිය විසින් එම ගුවන් යානය සොයාගෙන තිබුණි.

පසුව චිත‍්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වන චන්ද්‍රන් රත්නම් මහතා නෙත් නිවුස් වෙත කියා සිටියේ එම ගුවන් යානය තමා සතුව පැවතිය එකක් බවත් පසුව යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉල්ලීමකට අනුව යානය ඔහුට ලබාදුන් බවකි. 

මේ පිලිබඳ වැඩි විස්තර සෙවූ අපට වාර්තා වූයේ 1970 වර්ෂයේදී පමණ නිපදවන ලද "ලිහිණියා" නම් එම ගුවන් යානය නිපදවා ඇත්තේ ලංකාවේ විසු සුප්‍රකට විද්‍යාඥයකු වන රේ. විජයවර්ධන මහතා විසින් බවයි. 

පාප්තුමන් ශ‍්‍රි ලංකාවට සැපත් වෙයි

(සජීව විකාශණය)

wo isg Y‍%S ,xldfõ ks, ixpdrhl ksr;jk m<uqjk *%ekaisia mdma ;=uka Y‍%S ,xldjg iem;aúh'

tu wjia:dfõ iÔj úldYKh my;ska'' 

රනිල්ට මඩ ගහන්න හැදූ ‘රිතූ’ විකාශය අත්හිටුවයි

ckdêm;sjrK WKqiqu wdrïNùuNùu;a iu. iajdëk rEmjdyskS fiajh úiska úldYh lsÍu wdrïN l, ß;+ kï fg,skdgH wo isg úldYh lsÍu w;aysgqjd ;sfnkjd' i;sfha iEu Èklu rd;‍%s 8 g úldYh jQ fuu fg,s kdgHfha m‍%Odk pß; ksrEmkh lf,a úYaj fldäldr" kjl ks<s mshqñ yxiud,s fukau m‍%ùk k¿ ks<shka lsysm fofkla'

ckdêm;sjrKfha fmdÿ wfmalaIlhd lr,shg taug m‍%:u úldYh lsÍu wdrïN l, fuu fg,skdgH tl, rks,a úC%uisxy uy;d ckdêm;sjrK wfmalaIlhd fja hehs ks.ukfhka Tyqg mqoa.,slj myr.eiSfua wruqfkka ks¾udKh jQ fg,skdgHhla jkjd'

Donate To Help Blind Peoples

Paid Advertisements

Bollywood Actress

Visit Counter